Privacyverklaring Kompas. 

 

Kompas belooft als professionele zorgorganisatie zorgvuldig en verantwoord om te gaan met de persoonlijke gegevens van alle betrokkenen: cliënten, ouders, verzorgers vrijwilligers, en medewerkers. Een zorgvuldig privacy-beleid dat gedetailleerd beschrijft hoe Kompas met deze gegevens omgaat, vormt hiervoor de basis.  

Deze korte Privacyverklaring legt een basis voor het Privacy beleid van , en dient als uitgangspunt voor de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan.  

De privacyverklaring is samengevat in tien stellingen:  

1. Kompas verwerkt persoonsgegevens voor het uitoefenen van haar statutaire taken en dienstverlening.  

2. Kompas verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer daar een wettelijke grondslag voor bestaat.  

3. Kompas stelt vooraf de doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens vast, en gebruikt persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan is vastgesteld.  

4. Kompas neemt de privacy van al haar, cliënten en diens wettelijk vertegenwoordigers serieus. 

5. Bij de verwerking van alle persoonsgegevens worden voldoende maatregelen genomen om deze te beschermen, zowel technisch als organisatorisch. 

6. Kompas beoordeelt per verwerking de risico’s van het gebruik van persoonsgegevens, en neemt hierbij de geldende wet- en regelgeving in acht.  

7. Kompas stelt voor alle persoonsgegevens die gebruikt worden bewaartermijnen vast, en bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig. Kompas V.O.F. houdt zich hierbij aan alle relevante wet- en regelgeving, bijvoorbeeld de AVG. 

8. Kompas communiceert begrijpelijk en transparant over het gebruik van persoonsgegevens en informeert de betrokkenen in voor hen begrijpelijke taal over hun rechten met betrekking tot gebruik van hun gegevens.  

9. Kompas neemt in samenwerking met derde partijen passende maatregelen wat betreft beveiliging en privacy bij deze partijen en legt deze vast in verwerkersovereenkomsten. Kompas verwacht van derde partijen dat zij minimaal hetzelfde privacy niveau handhaven als Kompas.   

10. Kompas deelt alléén persoonsgegevens met derde partijen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van haar dienstverlening, of wanneer dit verplicht is uit andere wetgeving. Kompas zal nooit persoonsgegevens verkopen aan derde partijen.